Tiedotteet

Siikajoen latvaosien koskikunnostukset alkavat – kuulemistilaisuus kylätalolla to 28.9.2023 klo 18.30

Syksyn aikana kunnostetaan Siikajoen latvaosan koskia. Kaivinkoneella tehtävät kunnostustyöt aloitetaan yläjuoksulta edeten alajuoksulle Eteläjoen haaralle saakka.

Siikajoen latvaosien uittoperattujen koskien ennallistaminen -hankkeessa kunnostetaan Siikajoen latvaosien uittoperattuja koskia Tavastkengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella syksyn 2023 aikana. Osa koskista päästään kunnostamaan tämän syksyn aikana ja osan kunnostaminen jää tuleville vuosille. Vuoden 2024 aikana järjestetään talkootöitä, joiden aikana koskiin lisätään kutusoraa.

Koskien kunnostuksella pyritään palauttamaan virtavesille ominainen koskien ja suvantojen vuorottelu ja lisäämään virtausolojen vaihtelua. Tavoitteena on latvaosan koskien rakenteellisen monimuotoisuuden lisääminen, joka edelleen kohentaa joen ekologista tilaa sekä parantaa maisemallisia arvoja ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt hankkeelle avustusta maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelmasta. Hankkeen muina rahoittajia ovat Pyhännän kunta ja Piiparinmäki Oy. Hankkeen toteuttajana toimii Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus.

Koskikunnostuksista järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 28.9.2023 klo 18.30 Tavastkengän kylätalolla. Paikalla ovat Siikajoen vesistökoordinaattori ja koskikunnostusten työnjohdon edustaja Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:stä. 

Tapahtumassa on myös etämahdollisuus: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY0ODEzMDgtMjg5Yy00NDdlLTk2MDItMzA0NDhmZGY3Nzdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bacc851-85f6-442e-8c11-2403596ba43e%22%2c%22Oid%22%3a%2252fffef2-19f1-4c0f-8881-6d836b8ec28b%22%7d

Lisätietoja:

vesistökoordinaattori Marja Lindholm

+358 50 3253993

marja.lindholm(at)hspseutukunta.fi

www.haapavesi-siikalatva.fi